ปัจฉิมนิเทศนิสิตมจร.ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

๒๙ มกราคม ๒๕๕๙โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารห้องเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โดยเวลา ๑๓.๐๐ น.พระราชวิสุทธิเมธี ผู้อำนวยการห้องเรียนฯ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานไหว้พระสวดมนต์และกล่าวเปิดการประชุม โดยมีผู้บริหารและคณะอาจารย์เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง.