หมวดหมู่ กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๑ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ร่วมกิจกรรม…