kanchanarom nimnoi

kanchanarom nimnoi

กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ให้การอนุเคราะห์ขนย้ายหนังสือ

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กลุ่มพิธีการศ…

พระอาจารย์วัชระ ธมฺมสโร นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิปัสสนาภาวนา ถวายน้ำดื่มให้กับวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

พระอาจารย์วัชระ ธมฺมสโร นิสิตชั้นปีที่ …

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ว…

ขอแสดงความยินดีกับพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๑ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ร่วมกิจกรรม…