kanchanarom nimnoi

kanchanarom nimnoi

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกระดับ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ…